เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: บ้านเธอบ้านฉันบุรีรัมย์บ้านเรา
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับรากเง้าของตัวเอง ยอมรับความแตกต่างทั้งความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆที่หลากหลาย ดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจ มีคุณค่าและมีความสุข

Week11

Topic: บ้านเธอบ้านฉันบุรีรัมย์บ้านเรา
เป้าหมายรายสัปดาห์ 11:  เข้าใจและสามารถวางประมวลสรุปองค์ความรู้หลังเรียนและนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้คนอื่นเข้าใจได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
11
(21-24 ก.ค.2557)
โจทย์  สรุปองค์ความรู้
คำถาม
นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ โครงงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
-  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarterนี้
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดตลอดQuarter นี้
- Show and Share นำเสนอชิ้นงานหนังสือนิทานจังหวัดบุรีรัมย์ 
สื่อ/อุปกรณ์
บรรยากาศในห้องเรียน

วันจันทร์
ชง
ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
แลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนมาทั้งQuarter
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ โครงงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร"
เชื่อม
- ครูและนักเรียนนั่งล้อมวงทบทวนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ทำได้ดีและและสิ่งที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นตลอด Quarter
ใช้
นักเรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping
วันอังคาร-วันพฤหัสบดี
ใช้
นักเรียนซ้อมละครเพื่อนำเสนอผลงาน
วันศุกร์
ใช้
นักเรียนนำเสนอผลงานละครสรุปความรู้ใน Quarter
ชิ้นงาน
- Mind Mapping
สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
ภาระงาน
นำเสนอนิทานทั้งในห้องและข้ามชั้นเรียน
แลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนมาทั้งQuarter
ความรู้
- สามารถการวางแผนการนำเสนอการเรียนรู้ที่ผ่านมาให้แก่ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้ในรูปแบบที่น่าสนใจ
ความรู้
เข้าใจและรู้สถานที่สำคัญต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมทั้งให้เหตุผลบอกถึงความสำคัญของสถานที่นั้นๆ
ทักษะ
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
การสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่อยากเรียนรู้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
การจัดการข้อมูล
มีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายและจัดหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การอยู่ร่วมกัน
มีทักษะสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้
คุณลักษณะ
ความพยายาม
ทำกิจกรรมและชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ
รู้เคารพ
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าในความคิดของตนเองและผู้อื่น
การปรับตัว
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม
1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ ป.2 ตกลงกันว่าจะนำเสนอการสรุปการเรียนรู้ของ Quarter นี้เป็นการแสดงละคร เรื่อง บ้านเธอบ้านฉัน บุรีรัมย์บ้านเรา พี่ ๆ ได้วางโครงเรื่องที่จะแสดงเอง และเลือกตัวนักแสดง โดยทุกคนในชั้นมีส่วนร่วมในการแสดงทุกคน วันที่แสดงจริงพี่ ๆ ทำได้ดีมากไม่มีการเขินอาย ทำเต็มที่ทุกคน และสัปดาห์นี้ครูให้นักเรียนเขียนสิ่งที่ทำดีแล้วในสัปดาห์นี้ นักเรียนบอกว่าระบายสีดี วาดภาพ ทำงาน รู้เวลา มีความรับผิดชอบ ส่งงานตรงเวลา ตั้งใจเรียน ส่วนสิ่งที่ต้องปรับปรุงบาง ก็จะคล้ายกับสิ่งที่ต้องปรับปรุง รู้เวลามากขึ้น ไม่แกล้งเพื่อน ไม่เล่นในชั้นเรียน ส่งงานตรงเวลา เขียนหนังสือให้ดีขึ้น

    ตอบลบ