เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: บ้านเธอบ้านฉันบุรีรัมย์บ้านเรา
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับรากเง้าของตัวเอง ยอมรับความแตกต่างทั้งความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆที่หลากหลาย ดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจ มีคุณค่าและมีความสุข

Week 5


Topic: บ้านเธอบ้านฉันบุรีรัมย์บ้านเรา
เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 5: นักเรียนเข้าใจและเรียนรู้สถานที่ตั้งของจังหวัดบุรีรัมย์

Week
Input
Process
Output
Outcome
5
(9 – 14 มิ.ย. 57)
โจทย์ : สถานที่ตั้งชุมชนของคนบุรีรัมย์
คำถาม : 
ชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์มีการตั้งถิ่นฐานอย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบุรีรัมย์
- Round Rubin แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
บรรยากาศ/สื่อ :
- รูปภาพ แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์

วันจันทร์
ชง
ครูและนักเรียนร่วมทบทวนความรู้ที่ผ่านมา
ครูถามนักเรียนว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีลักษณะภูมิศาสตร์อย่างไร
เชื่อม
-     ครูให้นักเรียนระดมความคิดร่วมกันว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีลักษณะพื้นที่เป็นอย่างไร ครูใช้คำถามกระตุ้นว่าใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไร
ใช้
 เขียนลักษณะพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ลงในสมุด
วาดภาพแผนที่และที่ตั้งของจังหวัดบุรีรัมย์
ภาระงาน
หาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะภูมิศาสตร์ สัญลักษณ์ และที่มาต่างๆของสัญลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์
-ละคร
ชิ้นงาน
วาดภาพแผนที่และที่ตั้งของจังหวัดบุรีรัมย์
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจความแตกต่างของลักษณะพื้นที่ ที่ตั้ง อาณาเขตของจังหวัดบุรีรัมย์
ทักษะ
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
การสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่อยากเรียนรู้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
การจัดการข้อมูล
มีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายและจัดหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การอยู่ร่วมกัน
มีทักษะสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล


Week
Input
Process
Output
Outcome


วันอังคาร
ชง
- ทบทวนกิจกรรมวันที่ผ่านมา
เชื่อม
- นักเรียนหาข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่และที่ตั้งของจังหวัดบุรีรัมย์
ใช้
เขียนแผนที่จังหวัดบุรีรัมย์
วันพฤหัสบดี
ใช้
- แสดงบทบาทสมมติจากเรื่องที่ได้เรียนรู้
วันศุกร์
ชง
ครูสอบถามการเรียนรู้วันที่ผ่านมาว่าเรียนรู้อะไรมาบ้าง
เชื่อม
 -นักเรียนแต่ละคนคิดว่าได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และระดมคิดร่วมกัน
ใช้
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

และเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้
ทักษะ ICT
สืบค้นข้อมูลจากสื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายและประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์
คุณลักษณะ
ความพยายาม
ทำกิจกรรมและชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ
รู้เคารพ
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าในความคิดของตนเองและผู้อื่น
การปรับตัว
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม


ตัวอย่างชิ้นงาน

สรุปสัปดาห์ที่ 5
กิจกรรม1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 5 พี่ ป.2 ได้ดูคลิปวีดีโอที่เป็นการแสดงละครเกีี่ยวกับประวัติการก่อตั้งจังหวัดบุรีรัมย์ จากนั้นครูได้ให้กระดาษที่มีข้อความเกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน 6 แผ่น โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 5-6 คนให้นำกระดาษที่มีข้อความนำมาต่อกันเป็นลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลัง เมื่อได้ข้อความแล้วให้นำไปทำเป็นการ์ตูนช่อง ในกระดาษ A3 วันอังคารครูให้นักเรียนค้นหาว่าจังหวัดบุรีรัมย์ของเรามีอยู่กี่อำเภอ โดยพูดถึงการแบ่งการปกครองตั้งแต่ ประเทศไทยมีกี่ จังหวัด และจังหวัดของเรามีกี่ อำเภอ มีพื้นที่ติดกับจังหวัดและประเทศใดบ้าง โดยพี่ ป.2 จะเขียนลงในสมุด ส่วนมากทุกคนจะหาได้เพราะในอาคารของเราจะมีแผนที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ และอำเภอต่าง ๆ ติดอยู่ ครูได้ให้การบ้านไปหาว่า จังหวัดของเรามีภูเขาไฟอยู่ที่อำเภอไหนบ้าง แม่นำ้ที่ไหลผ่านจังหวัดของเราชื่ออะไร และตั้งอยู่ที่ไหน วันพุธ ครูให้พี่ ป.2 ระบายสี อำเภอที่เคยมีภูเขาไฟอยู่ เส้นทางแม่น้ำ และลำน้ำในอำเภอของเรา วันศุกร์พี่ ป.2 ได้สรุปความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งสัปดาห์

    ตอบลบ