เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: บ้านเธอบ้านฉันบุรีรัมย์บ้านเรา
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับรากเง้าของตัวเอง ยอมรับความแตกต่างทั้งความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆที่หลากหลาย ดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจ มีคุณค่าและมีความสุข

Week1-2


Topic: บ้านเธอบ้านฉันบุรีรัมย์บ้านเรา
เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 1-2 : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ ได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
1-2
(14 – 23 พ.ค. 57)
โจทย์ : สร้างฉันทะ/สร้างแรงบันดาลใจ
คำถาม : นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร ทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้
เครื่องมือคิด :
Round Rubin
แสดงความคิดจากจากการชมคลิปวิดีโอ/เพลงและคำถาม
Card and Chart
เขียนเรื่องที่อยากเรียนรู้
Think Pair Chair
ตั้งชื่อโครงงานเรื่องที่อยากเรียนรู้บุรีรัมย์
บรรยากาศ/สื่อ :
-เรื่องเล่าเกี่ยวกับจังหวัด-เพลง บุรีรัมย์รุ่งเรืองและเพลงบุรีรัมย์ตำน้ำกิน
-รูปภาพสถานที่สำคัญในจังหวัดบุรีรัมย์
วันจันทร์
ชง
-ครูพูดคุยกับนักเรียนถึงสถานที่ต่างๆที่นักเรียนได้ไปและสิ่งที่ได้ทำในช่วงปิดภาคเรียน
-ครูเล่าเรื่องราวต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์  โดยให้ดูภาพประกอบ
เชื่อม
นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องราวหรือประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์
ใช้
นักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์
วันอังคาร
ชง
-ครูเปิดเพลง บุรีรัมย์รุ่งเรืองและเพลง บุรีรัมย์ตำน้ำกินให้นักเรียนฟัง
-ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อฟังเพลงบุรีรัมย์รุ่งเรืองและเพลงบุรีรัมย์ตำน้ำกิน
เชื่อม
นักเรียนแสดงความคิดเห็นและสะท้อนความรู้สึกจาเพลงที่ได้ฟัง
ใช้
นักเรียนร้องเพลง บุรีรัมย์รุ่งเรืองและเพลงบุรีรัมย์ตำน้ำกินพร้อมท่าประกอบ
วันพฤหัสบดี
ชง
-ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
-ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร เพราะเหตุใด
เชื่อม
-นักเรียนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ พร้อมกับให้เหตุผล
-นักเรียนนำสิ่งที่อยากเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนกันจนได้หัวข้อที่ครอบคลุม
วันศุกร์
ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม นักเรียนจะตั้งชื่อโครงงานว่าอะไร ทำไมถึงตั้งชื่อนั้น
เชื่อม
นักเรียนแต่ละคนคิดชื่อโครงงานของตัวเอง เมื่อแต่ละคนได้แล้วจะคิดเป็นคู่ เมื่อคิดเป็นคู่ได้ก็จะมารวมเป็นกลุ่ม จนได้ชื่อหัวข้อโครงงาน
ใช้
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์
-ร้องเพลง บุรีรัมย์รุ่งเรืองและเพลงบุรีรัมย์ตำน้ำกิน
-นำเสนอเรื่องที่อยากเรียนรู้
-ตั้งชื่อเรื่องที่อยากเรียนรู้
ชิ้นงาน
-วาดภาพเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์
-เขียนเรื่องที่อยากเรียนรู้
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ทั้งสามารถให้เหตุผลเรื่องที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
การสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่อยากเรียนรู้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
การจัดการข้อมูล
มีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายและจัดหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การอยู่ร่วมกัน
มีทักษะสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้
คุณลักษณะ
ความพยายาม
ทำกิจกรรมและชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ
รู้เคารพ
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าในความคิดของตนเองและผู้อื่น
การปรับตัว
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม
ตัวอย่างชิ้นงาน
บรรยากาศในชั้นเรียน

1 ความคิดเห็น:

  1. ในวันแรกของการเปิดเรียน Quarter 1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557 สำหรับสัปดาห์แรกของการเปิดเทอมครูเริ่มต้นด้วยการพูดคุยกับนักเรียนแลกเปลี่ยนกันในเรื่องกิจกรรมและความประทับใจตอนปิดเทอม นอกจากนั้นนักเรียนทุกคนรู้สึกตื้้นเต้นกับการได้เป็นพี่ ป. 2 กิจกรรมที่นักเรียนได้ทำคือ ครูได้เปิดเพลง บุรีรัมย์ตำนำ้กินให้้นักเรียนฟัง นักเรียนรู้สึกสนุกสนานและร่วมร้องเพลงกัน จากนั้นนักเรียนก็เกิดคำถามจากเน้ือเพลงว่าทำไมถึงมีการรตำน้ำกิน กิจกรรมต่อมาครูได้เปิดคลิปวีดีโอจังหวัดบุรีรัมย์ให้นักเรียนดู นักเรียนได้สรุปสิ่งที่เห็นจากคลิปพร้อมกับบอกสิ่งที่ได้จากการดูคลิป กิจกรรมต่อมาครูได้ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนว่า ใน Quarter นี้นักเรียนอยากเรียนเรื่องอะไร มีทั้งอยากเรียนเรื่องสัตว์ อวกาศ หุ่นยนต์ และบุรีรัมย์ ครูและนักเรียนสรุปร่วมกันว่าสิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้มากที่สุดจากนักเรียนทั้งหมดคือเรีื่อง บุรีรัมย์ ครูให้นักเรียนคิดร่วมกันว่าอยากตั้งชื่อเรื่องที่เราอยากเรียนรู้ว่าอะไร นักเรียนร่วมกันเสนอและลงคะแนน สรุอคือเร่ื่อง "บ้านเธอบ้านฉันบุรีรัมย์บ้านเรา" กิจกรรมต่อมาคือให้นักเรียนคิดว่าอะไรที่ตัวเองรู้แล้วและยังไม่รู้ในจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่นักเรียนจะรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด แต่จะยังไม่รู้จักประวัติความเป็นมา การปกครอง จากนั้นนักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้

    ตอบลบ