เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: บ้านเธอบ้านฉันบุรีรัมย์บ้านเรา
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับรากเง้าของตัวเอง ยอมรับความแตกต่างทั้งความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆที่หลากหลาย ดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจ มีคุณค่าและมีความสุข

Week 7Topic: บ้านเธอบ้านฉันบุรีรัมย์บ้านเรา
เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 7: นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความหมายของประเพณีพร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในประเพณีที่ถือปฏิบัติกันสืบต่อกันมาจากคนรุ่นก่อนจนถึงรุ่นปัจจุบันในจังหวัดบุรีรัมย์

Week
Input
Process
Output
Outcome
7
(23–27 มิ.ย. 57)
โจทย์ : ประเพณีของคนในจังหวัดบุรีรัมย์
คำถาม : 
-ประเพณีมีความสำคัญอย่างไรกับวิถีชีวิตของคนบุรีรัมย์
เครื่องมือคิด :
- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบุรีรัมย์
- Round Rubin แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
วันจันทร์
ชง
ครูและนักเรียนร่วมทบทวนความรู้ที่ผ่านมา
ครูตั้งคำถามว่า คำว่าประเพณี คืออะไร มีความเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรบ้าง
เชื่อม
-นักเรียนช่วยกันระดมความคิดว่า ประเพณีคืออะไร และมีประเพณีอะไรบ้าง ครูใช้คำถามกระตุ้น “ใครมีความคิดอื่นจากที่เพื่อนเสนอมาบ้าง
ใช้
ให้นักเรียนหาข้อมูลความเป็นมาของประเพณีต่าง ๆในจังหวัดบุรีรัมย์

ภาระงาน
หาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญต่างๆ สัญลักษณ์ และที่มาต่างๆของสัญลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์
-แผนภาพประเพณีทั้ง 12 เดือนของคนในจังหวัดบุรีรัมย์
-เขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งในสมุด
ชิ้นงาน
แผนภาพแสดงประเพณี 12 เดือนของคนในจังหวัดบุรีรัมย์
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
- เข้าใจความหมายของคำว่าประเพณี
-บอกถึงความเกี่ยวข้องของประเพณีที่มีความสำคัญกับวิถีความเป็นอยู่ของคนในจังหวัดบุรีรัมย์ได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
การสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่อยากเรียนรู้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

Week
Input
Process
Output
Outcome
7
(23–27 มิ.ย. 57)
บรรยากาศ/สื่อ :
- ใบความรู้
- คลิปวีดีโอ ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
- คอมพิวเตอร์
- สมุด
- ห้องเรียน
วันอังคาร
ชง
- ทบทวนกิจกรรมวันที่ผ่านมา
- ครูบอกเล่าถึง ความหมายของคำว่าประเพณี และความเกี่ยวข้องกับคนบุรีรัมย์แต่สมัยโบราณ
เชื่อม
-นักเรียนบอกเล่าถึงประเพณีที่ได้คนหามาทั้งสิบสองเดือน ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด “นอกจากประเพณีที่หามานี้แล้วยังมีประเพณีอื่นอีกหรือไม่ที่คนบุรีรัมย์ ถือปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ใช้
- แบ่งกลุ่มๆละ 2-3 คน ทำแผนภาพวงกลมประเพณีที่ถือปฏิบัติทั้ง 12 เดือนของคนในจังหวัดบุรีรัมย์
การจัดการข้อมูล
มีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายและจัดหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การอยู่ร่วมกัน
มีทักษะสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้
คุณลักษณะ
ความพยายาม
ทำกิจกรรมและชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ
รู้เคารพ
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าในความคิดของตนเองและผู้อื่นWeek
Input
Process
Output
Outcome
7
(23–27 มิ.ย. 57)
วันพฤหัสบดี
ชง
- ครูเปิดคลิปประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งให้ดู
เชื่อม
-ครูถามนักเรียนว่าเห็นอะไรที่ดูในคลิปบ้าง และครูกระตุ้นด้วยคำถามว่า คิดว่าทำไม จึงมีประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ใครมีความเห็นที่ต่างจากเพื่อนบ้าง
ใช้
-ให้นักเรียนลำดับเหตุการณ์ที่ได้เห็นในคลิปลงในสมุด
วันศุกร์
ชง
ครูสอบถามการเรียนรู้วันที่ผ่านมาว่าเรียนรู้อะไรมาบ้าง
เชื่อม
 -นักเรียนแต่ละคนคิดว่าได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้ และแสดงความคิดเห็นรวมกัน ครูกระตุ้นด้วยคำถาม มีใครเพิ่มเติมจากเพื่อนบ้าง
ใช้
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
การปรับตัว
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม


ตัวอย่างชิ้นงาน
กิจกรรม


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน

    สัปดาห์ที่ 7 พี่ ป.2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนบุรีรัมย์ ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ส่วนมากพี่ ป.2 จะรู้จักประเพณีที่เคยทำร่วมกับผู้ปกครอง เช่น แห่นางแมว เข้าพรรษา แข่งเรือ บุญบั้งไป และว่าวอีสาน และสามารถรู้ว่าทำประเพณีนี้เพราะเหตุผลอะไร เช่น บุญบั้งไฟและแหนางแมวเพื่อขอฝน แต่จะมีบางคนที่ยังไม่เข้าใจความหมายของประเพณีว่าประเพณีคืออะไร และทำไมต้องมีประเพณี ซึ่งครูก็ตั้งคำถามกระตุ้นความคิด และให้ไปค้นคว้าเกี่ยวกับความหมาย และความเป็นมาของประเพณี จากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คนได้ค้นคว้าประเพณีที่คนบุรีรัมย์ทำในแต่ละเดือน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มนำประเพณีที่ตนเองได้ค้นคว้ามาแชร์ให้เพื่อนในแต่ละกลุ่มฟัง และทุกคนจะได้ความรู้เรื่องประเพณีทั้ง 12 เดือน จากนั้นครูให้นักเรียนได้สรุปการเรียนรู้ทั้งสัปดาห์

    ตอบลบ