เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: บ้านเธอบ้านฉันบุรีรัมย์บ้านเรา
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับรากเง้าของตัวเอง ยอมรับความแตกต่างทั้งความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆที่หลากหลาย ดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจ มีคุณค่าและมีความสุข

Week 6Topic: บ้านเธอบ้านฉันบุรีรัมย์บ้านเรา
เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 6: นักเรียนเข้าใจและเรียนรู้สถานที่สำคัญ ที่ตั้ง ความเป็นมาของสถานที่นั้น รวมทั้งรู้ถึงสัญลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Week
Input
Process
Output
Outcome
6
(16 –20 มิ.ย. 57)
โจทย์ : สถานที่สำคัญต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์
คำถาม : 
-สถานที่สำคัญต่างๆส่งผลต่อบุรีรัมย์อย่างไร
-สัญลักษณ์ต่างๆ บ่งบอกอะไรในบุรีรัมย์
เครื่องมือคิด :
- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับสถานที่สำคัญในจังหวัดบุรีรัมย์
- Jig Saw แต่ละกลุ่มค้นหาแต่ละเรื่องแล้วรวมเป็นเรื่องเดียวกัน
บรรยากาศ/สื่อ :
-บัตรสถานที่ต่างๆ
-หนังสือบุรีรัมย์
-คอมพิวเตอร์สำหรับหาข้อมูล
-ใบความรู้
วันจันทร์
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมทบทวนความรู้ที่ผ่านมา
ครูถามนักเรียนว่ารู้จักสถานที่สำคัญใดบ้างในบุรีรัมย์
เชื่อม
-     ครูให้นักเรียนระดมความคิดร่วมกันว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีสถานที่สำคัญใดบ้าง ครูใช้คำถามกระตุ้นว่าใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไร
-     ให้นักเรียนลองแยกสถานที่ ต่างๆโดยจัดเป็นหมวดหมู่ เช่น ปราสาทหิน ภูเขา เขื่อน
ใช้
ให้นักเรียนหาข้อมูลสถานที่ และจัดหมวดหมู่สถานที่ในจังหวัดบุรีรัมย์
วันอังคาร
ชง
- ทบทวนกิจกรรมวันที่ผ่านมา
เชื่อม
นักเรียนนำเสนอความคิดร่วมกันเพื่อออกแบบละครจากเรื่องที่เรียนรู้
ใช้
- แบ่งกลุ่มๆละ 5-6 ทำละครจากความรู้ที่ได้หามา
-แสดงบทบาทสมมติจากเรื่องที่ได้เรียนรู้
วันพฤหัสบดี
ชง
ครูเล่าถามนักเรียนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ ที่บ่งบอกความเป็นตัวเรา ให้นักเรียนคิดว่าอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวเอง
เชื่อม
-นักเรียนเสนอความคิดร่วมกันเกี่ยวกับสัญลักษณ์ คิดว่ามีอะไรบงบอกความเป็นจังหวัดบุรัมย์บ้าง
-ค้นหาข้อมูลสัญลักษณ์ในจังหวัด
ใช้
เขียนสัญลักษณ์ของจังหวัด ต้นไม้ ดอกไม้ คำขวัญ
วันศุกร์
ชง
ครูสอบถามการเรียนรู้วันที่ผ่านมาว่าเรียนรู้อะไรมาบ้าง
เชื่อม
 -นักเรียนระดมคิดร่วมกันว่าได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้
ใช้
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
หาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญต่างๆ สัญลักษณ์ และที่มาต่างๆของสัญลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์
-ละคร
ชิ้นงาน
วาดภาพแสดงสถานที่สำคัญ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและรู้สถานที่สำคัญต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมทั้งให้เหตุผลบอกถึงความสำคัญของสถานที่นั้นๆ
ทักษะ
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
การสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่อยากเรียนรู้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
การจัดการข้อมูล
มีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายและจัดหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การอยู่ร่วมกัน
มีทักษะสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้
คุณลักษณะ
ความพยายาม
ทำกิจกรรมและชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ
รู้เคารพ
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าในความคิดของตนเองและผู้อื่น
การปรับตัว
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม

ตัวอย่างชิ้นงาน


สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ตัวอย่างกิจกรรม1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 6 พี่ป.2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ วันจันทร์ครูให้นักเรียนเสนอความคิดว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีสถานที่สำคัญใดบ้าง จากนั้นได้แจกในความรู้ให้คนละหนึ่งแผ่นไปอ่านและสรุปว่า สถานที่ดังกล่าวคือที่ใด สถานที่ตั้งอยู่ในอำเภอใด มีประวัติอย่างไร พร้อมทั้งวาดภาพสถานที่นั้นประกอบ วันอังคารครูให้นักเรียนเล่าที่สถานที่ๆ ได้ และออกแบบละครจากสถานที่ต่างๆ ในจังหวัด โดยครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ทำละคร ครูยกตัวอย่างละครว่า วันนี้จะไปเที่ยวอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และสถานที่ที่จะไปมีที่ไหนบ้าง แต่ละกลุ่มออกแบบแผนภาพละครของตนเอง วันพุธครูดูแผนภาพละครของแต่ละกลุ่มจากนั้นให้นำกลับไปตกแต่ง และซ้อมละครของตนเอง วันพฤหัสบดี ครูให้การบ้านนักเรียนไปค้นหาว่า ต้นไม้ประจำจังหวัด ตันไม้พระราชทาน ดอกไม้ประจำจังหวัด และคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์คืออะไรบ้าง โดยให้เขียนลงในสมุด ส่วนมากนักเรียนจะหามาได้ แต่มีบางคนที่หามาไม่ครบทุกคำถาม ครูเห็นว่านักเรียนสามารถบอกได้ทุกคน เช่น "คำขวัญของจังหวัดคือ "เมืิองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม" วันศุกร์ครูให้นักเรียนได้แสดงละครที่ซ้อมมา ทุกกลุ่มแสดงได้ดี และตั้งใจที่จะนำเสนอ เมื่อการแสดงจบ ครูให้นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ของตนเอง

    ตอบลบ