เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: บ้านเธอบ้านฉันบุรีรัมย์บ้านเรา
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับรากเง้าของตัวเอง ยอมรับความแตกต่างทั้งความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆที่หลากหลาย ดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจ มีคุณค่าและมีความสุข

Week 3

Topic: บ้านเธอบ้านฉันบุรีรัมย์บ้านเรา
เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 3: นักเรียนเข้าใจและสามารถวางแผนกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเป็นขั้นตอนและสร้างสรรค์ 


Week
Input
Process
Output
Outcome
3
(26 – 30 พ.ค. 57)
โจทย์ : วางแผนการเรียนรู้ทั้ง Quarter
คำถาม : -นักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์และอยากเรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้
เครื่องมือคิด :
- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับปฏิทินรายสัปดาห์
- Round Rubin แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
บรรยากาศ/สื่อ :
เปิดคลิปประวัติความเป็นมาจังหวัดบุรีรัมย์
วันจันทร์
ชง
ครูและนักเรียนร่วมทบทวนที่ผ่านมา
ชง
-ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับความรู้เรื่องจังหวัดบุรีรัมย์
-ครูกระตุ้นความคิด ใครรู้อะไรที่ต่างจากคนอื่นบ้าง
ใช้
 - นักเรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้ Mind Mapping ก่อนเรียน
วันอังคาร
ชง
ถามนักเรียนว่าเราจะวางแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์อย่างไร
เชื่อม
-นักเรียนนำเสนอความคิดร่วมกัน
-จัดลำดับหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้
ใช้
ทำเค้าโครงปฏิทินการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์
วันพฤหัสบดี
ชง
-ครูคลิปประวัติของจังหวัดบุรีรัมย์ให้นักเรียนดู
-ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไร เพราะเหตุใด
เชื่อม
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์

ใช้
- แบ่งกลุ่มๆละ 5-6 แสดงบทบาทสมมติจากเรื่องที่ได้เรียนรู้
วันศุกร์
เชื่อม
นักเรียนแต่ละคนคิดว่าได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้
ระดมคิดร่วมกัน
ใช้
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
นำเสนอปฏิทินการเรียนรู้
ชิ้นงาน
- สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน (Mind Mapping)
ทำเค้าโครงปฏิทินการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์
- ละครประวัติจังหวัดบุรีรัมย์
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
ออกแบบวางแผนการเรียนรู้และเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
การสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่อยากเรียนรู้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
การจัดการข้อมูล
มีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายและจัดหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การอยู่ร่วมกัน
มีทักษะสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและเรียนรู้ที่จะทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้
คุณลักษณะ
ความพยายาม
ทำกิจกรรมและชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ
รู้เคารพ
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าในความคิดของตนเองและผู้อื่น
การปรับตัว
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม

สิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้


Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้
ออกแบบกิจกรรมและชิ้นงานที่อยากจะทำในแต่ละสัปดาห์บรรยากาศการทำกิจกรรมของพี่ ป.2
1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 3 พี่ๆชั้น ป.2 วันจันทร์ครูให้แต่ละคนได้ลองคิดว่าอะไรที่ตัวเองรู้แล้วซึ่งส่วนใหญ่จะคล้ายกัน และวันอังคารให้นักเรียนลองคิดสิ่งที่ยังไม่รู้ในจังหวัดบุรีรัมย์โดยแต่ละคนวาดรูปของตัวออกมา ปรากฏว่าส่วนมากสิ่งที่เด็ก ๆ รู้แล้วจะเป็นบุรีรัมย์มีสนามฟุตบอลชื่อสนามไอโมบาย มีปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ปราสานหินเมืองต่ำ เขากระโดง สิ่งที่ยังไม่รู้จะเป็นประวัติความเป็นมาของจังหวัด หรือแม้กระทั้งประวัติของปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทหินเมืองต่ำ ประเพณี วัฒนธรรมของจังหวัด วันพุธครูให้นักเรียนเขียน mind mapping ความรู้ก่อนเรียนเรื่อง "บุรีรัมย์" วันพฤหัสครูให้พี่ๆ ป.2 ลองช่วยกันออกคิดว่าจะทำชิ้นงานอะไรในแต่ละสัปดาห์ที่เรียนบ้าง โดยครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน เขียนว่าอยากจะทำชิ้นงานอะไรบ้างในแต่ละเรื่อง พี่ ป. 2 แต่ละกลุ่มมีทั้งอยากแสดงละคร อยากเขียนเป็นนิทาน การ์ตูนช่อง แต่งเพลง และอื่นๆ วันศุกร์ครูให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอสิ่งที่เขียนและสรุปการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 3 ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างในสัปดาห์นี้

    ตอบลบ