เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: บ้านเธอบ้านฉันบุรีรัมย์บ้านเรา
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับรากเง้าของตัวเอง ยอมรับความแตกต่างทั้งความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆที่หลากหลาย ดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจ มีคุณค่าและมีความสุข

Week 4

Topic: บ้านเธอบ้านฉันบุรีรัมย์บ้านเรา
เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 4: นักเรียนเข้าใจและเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของจังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงบุคคลสำคัญ 


Week
Input
Process
Output
Outcome
4
(2 – 6 มิ.ย. 57)
โจทย์ : ละครประวัติศาสตร์
คำถาม : 
ประวัติความเป็นมาของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างไร

เครื่องมือคิด :
- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบุรีรัมย์
- Round Rubin แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
บรรยากาศ/สื่อ :
เปิดคลิปประวัติความเป็นมาจังหวัดบุรีรัมย์

วันจันทร์
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมทบทวนที่ผ่านมา
- ครูให้ดูคลิปประวัติจังหวัดบุรีรัมย์
เชื่อม
-     ครูให้นักเรียนระดมความคิดร่วมกันว่าความเป็นมาของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างไร ครูใช้คำถามกระตุ้นว่าใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไร
ใช้
 เขียนประวัติจังหวัดบุรีรัมย์ลงในสมุด
วันอังคาร
ชง
ทบทวนกิจกรรมวันที่ผ่านมา
ครูถามนักเรียนว่าจะออกแบบละครประวัติจังหวัดบุรีรัมย์ได้อย่างไร
เชื่อม
นักเรียนนำเสนอความคิดร่วมกันเพื่อออกแบบการ์ตูนช่อง/นิทาน
ใช้
- แบ่งกลุ่มๆละ 5-6 ทำการ์ตูนช่อง/นิทาน
วันพฤหัสบดี
ใช้
- แบ่งกลุ่มๆละ 5-6 แสดงบทบาทสมมติจากเรื่องที่ได้เรียนรู้
วันศุกร์
ชง
ครูสอบถามการเรียนรู้วันที่ผ่านมาว่าเรียนรู้อะไรมาบ้าง
เชื่อม
 -นักเรียนแต่ละคนคิดว่าได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้
- ระดมคิดร่วมกัน
ใช้
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- หาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดบุรีรัมย์
- ระดมสมองวิเคราะห์ข้อมูล
- ละครประวัติจังหวัดบุรีรัมย์
ชิ้นงาน
- นิทาน/การ์ตูนช่อง
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งจังหวัดบุรีรัมย์
ทักษะ
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
การสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่อยากเรียนรู้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
การจัดการข้อมูล
มีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายและจัดหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การอยู่ร่วมกัน
มีทักษะสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้
ทักษะ ICT
สืบค้นข้อมูลจากสื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายและประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์
คุณลักษณะ
ความพยายาม
ทำกิจกรรมและชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ
รู้เคารพ
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าในความคิดของตนเองและผู้อื่น
การปรับตัว
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม
 ตัวอย่างชิ้นงาน


กิจกรรมในชั้นเรียน1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 4 วันจันทร์ หลังจากครูได้ดูงานจากสัปดาห์ที่ 3 แล้วพบว่าพี่ ป.2 ยังเขียนสิ่งที่รู้แล้วและยังไม่รู้ไม่ครอบคลุมในสิ่งที่ควรจะรู้ จึงให้พี่ ป. 2 ชวยกันเสนอความคิดเห็นร่วมกันใหม่ โดยที่พี่ ป.2 จะต้องเสนอสิ่งที่รู้แล้วและยังไม่รู้ใหม่ที่แตกต่างกัน ครูเขียนสิ่งที่เสนอแล้วบนกระดานและจัดหมวดหมู่ของเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหัวข้อเดียวกัน หลังจากนั้นแบ่งกลุ่ม 2-3 คนคัดลอกสิ่งที่เสนอบนกระดานใส่กระดาษพร้อมทั้งวาดภาพ ระบายสี ให้สวยงาม เพื่อนำไปติดไว้ในห้องเรียน วันอังคาร ครูได้ให้นักเรียนทำปฏิทินรายสัปดาห์ โดยให้คิดว่าแต่ละสัปดาห์จะเรียนเรื่องอะไรจากหัวข้อของเรื่องที่เราได้เสนอในวันจันทร์ รวมทั้งให้แต่ละกลุ่มคิดว่าจะทำกิจกรรมอะไร ชิ้นงานอะไรในแต่ละสัปดาห์ที่เรียน มีพี่ ป. 2 บางคนทำงานเสร็จเร็วครูจึงให้ช่วยกันติดสิ่งที่รู้แล้วและยังไม่รู้รวบรวมลงกระดาษแผ่นใหญ่ วันพุธครูได้เปิดคลิปเพลงบุรีรัมย์รุ่งเรื่อง และประวัติของจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งสอบถามว่าได้ยินและเห็นอะไรในเพลง และประวัติบ้าง เช่น บางคนบอกเห็นสงคราม บางคนบอกเห็นการฟ้อนรำ เห็นปราสาทหิน วันพฤหัสบดี ครูได้บอกเล่าสิ่งที่พี่ ป.2 ได้เขียนลงในปฏิทินรายสัปดาห์ให้พี่กลุ่มที่ไม่ได้ทำในรายสัปดาห์นั้นฟังและให้กลุ่มอื่นได้ร่วมคิดเห็นด้วยว่าอยากเพิ่มเติมในส่วนไหน และให้สมาชิกในกลุ่มได้เขียนเพิ่มเติม วันศุกร์ ครูและพี่ ป.2 ได้คิดทบทวนในสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดตลอดสัปดาห์ นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ