เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: บ้านเธอบ้านฉันบุรีรัมย์บ้านเรา
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับรากเง้าของตัวเอง ยอมรับความแตกต่างทั้งความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆที่หลากหลาย ดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจ มีคุณค่าและมีความสุข

Week 9


Topic: บ้านเธอบ้านฉันบุรีรัมย์บ้านเรา
เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 9: นักเรียนสามารถนำเสนอสินค้าประจำจังหวัดพร้อมทั้งสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

Week
Input
Process
Output
Outcome
9
(7-10ก.ค. 57)
โจทย์ : สินค้า และเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์
คำถาม : 
-นักเรียนจะออกแบบการนำเสนอสินค้าของจังหวัดบุรีรัมย์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับวัสดุท้องถิ่นของบุรีรัมย์
- Round Rubin แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
บรรยากาศ/สื่อ :
-ห้องเรียน
-สินค้า
วันจันทร์
ชง
ครูและนักเรียนร่วมทบทวนความรู้ที่ผ่านมา
ครูถามนักเรียนว่าคิดว่าบุรีรัมย์คนส่วนใหญ่มีอาชีพอะไร และเศรษฐกิจในบุรีรัมย์เป็นอย่างไร
-ครูให้นักเรียนระดมความคิดร่วมกันว่าสินค้า OTOP ของจังหวัดบุรีรัมย์มีอะไรบ้าง ใครมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง
เชื่อม
-     ครูถามกระตุ้นความคิดว่านักเรียนจะมีวิธี บอกให้คนอื่นรู้ได้อย่างไรว่า สินค้าประจำจังหวัดบุรีรัมย์คืออะไรบ้าง
ใช้
ให้นักเรียนออกแบบ และวางแผนการเปิดตลาดในวันพฤหัสบดี
ภาระงาน
ออกแบบการเปิดตลาดขายสินค้าประจำจังหวัดบุรีรัมย์

ชิ้นงาน
ภาพสินค้าตัวอย่าง และแบบประชาสัมพันธ์การเปิดตลาด
-เปิดตลาดขายสินค้าในจังหวัดบุรีรัมย์ (อาหารท้องถิ่น)
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถออกแบบการนำเสนอสินค้าให้ผู้อื่นรู้จักได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
การสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่อยากเรียนรู้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
การจัดการข้อมูล
มีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายและจัดหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การอยู่ร่วมกัน
มีทักษะสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Week
Input
Process
Output
Outcome


วันอังคาร
ชง
- ทบทวนกิจกรรมวันที่ผ่านมา
-ครูพูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมของมาประกอบอาหารเพื่อเปิดตลาด
-ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิดว่าสิ่งที่วางแผนมาเพียงพอหรือยัง ต้องมีสิ่งใดเพื่อเพิ่มเติมอีก
ชง
ครูและนักเรียนพูดคุย การวางแผนงานร่วมกัน
ใช้
- นำเสนอวิธีทำอาหารและการวางแผนการขายอาหาร
วันพฤหัสบดี
ใช้
- ประกอบอาหารและเปิดตลาด


การคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้
ทักษะ ICT
สืบค้นข้อมูลจากสื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายและประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์
คุณลักษณะ
ความพยายาม
ทำกิจกรรมและชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ
รู้เคารพ
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าในความคิดของตนเองและผู้อื่น
การปรับตัว
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำกิจกรรมWeek
Input
Process
Output
Outcome


วันศุกร์
ชง
ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
เชื่อม
ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดการเปิดตลาดขายสินค้าประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ใช้
-นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตัวอย่างสรุปสัปดาห์

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 9 พี่ ป.2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสินค้าประจำจังหวัด โดยสัปดาห์นี้ครูให้โจทย์กับนักเรียนว่า เราจะสามารถเรียนรู้สินค้า ของจังหวัดบุรีรัมย์ได้อย่างไร โดยที่สามารถเผยแพร่ให้ พี่ๆ น้องๆ ในโรงเรียนของเราได้เรียนรู้ไปด้วยได้ พี่ ป.2 ได้นำเสนอหลายวิธี เช่น ไปประชาสัมพันธ์ให้พี่ห้องอื่นได้รู้ จัดนิทรรศการให้ห้องอื่นได้ชม และบางคนบอกว่า ให้เปิดตลาดขายสินค้าประจำจังหวัด จากนั้นครูจึงให้พี่ ป.2 ลงคะแนนว่าอยากทำอะไรมากที่สุด และสรุปออกมาว่าจะเปิดตลาดขายอาหารโดยจะนำอาหารที่เป็นโอทอปของคนบุรีรัมย์มาขาย เช่น กุ้งจ่อม หมียำ และคุณครูถามต่อว่าเราอยากทำอย่างอื่นอีกหรือไม่ พี่ ป.2 แสดงว่าอยากขายข้าวเหนียวและผักลวก เพื่อกินกับกุ้งจ่อม และอาหารกินเล่นเป็นเกี้ยวหมู จากนั้นออกแบบประชาสัมพันธ์การเปิดตลาด โดยพี่ ป.2 วางแผนแบ่งกันไปประชาสัมพันธ์ตามชั้นต่าง ๆ 2-3 คน จากนั้นวันพฤหัสบดี ได้ประกอบอาหารทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง 4 คนมาช่วยนักเรียนประกอบอาหาร

    ตอบลบ