เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: บ้านเธอบ้านฉันบุรีรัมย์บ้านเรา
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับรากเง้าของตัวเอง ยอมรับความแตกต่างทั้งความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆที่หลากหลาย ดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจ มีคุณค่าและมีความสุข

Week 8Topic: บ้านเธอบ้านฉันบุรีรัมย์บ้านเรา
เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 8: นักเรียนเข้าใจและเรียนรู้วิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการกิน การแต่งกาย ภาษาท้องถิ่นของคนในจังหวัดบุรีรัมย์

Week
Input
Process
Output
Outcome
8
(30 มิ.ย.- 4 ก.ค.57)
โจทย์ : วัฒนธรรมของคนในจังหวัดบุรีรัมย์
คำถาม : 
วัฒนธรรมต่าง ๆส่งผลต่อคนบุรีรัมย์อย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Brainstorms: ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับความเป็นมาของประเพณีในจังหวัดบุรีรัมย์
- Round Rubin :แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- Show and Share :นำเสนอผลงาน
วันจันทร์
ชง
ครูและนักเรียนร่วมทบทวนความรู้ที่ผ่านมา
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด วัฒนธรรมคืออะไรบ้าง ทำไมถึงเรียกวัฒนธรรม
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นของคนบุรีรัมย์แตกต่างกันอย่างไร
เชื่อม
- นักเรียนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม เลือกค้นหาข้อมูลความหลากหลายทางวัฒนธรรม การแต่งกาย และภาษา ของคนบุรีรัมย์
ใช้
ให้นักเรียนเขียนและวาดภาพสิ่งที่ได้ค้นหาเพื่อนำเสนอในวันต่อไป
ภาระงาน
หาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนในจังหวัดบุรีรัมย์
- หาข้อมูลเกี่ยวกับภาษา และการแต่งกายของคนบุรีรัมย์
-ประกอบอาหารประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ชิ้นงาน
วาดภาพและอธิบายการแต่งกายและภาษาทางวัฒนธรรมของคนบุรีรัมย์
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของคนในจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน
ทักษะ
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
การสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่อยากเรียนรู้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
การจัดการข้อมูล
มีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายและจัดหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมWeek
Input
Process
Output
Outcome
8
(30 มิ.ย.- 4 ก.ค.57)
บรรยากาศ/สื่อ :
- ใบความรู้
- คลิปวีดีโอวัฒนธรรม
- คอมพิวเตอร์
- สมุด
- ห้องเรียน
วันอังคาร
ชง
- ทบทวนกิจกรรมวันที่ผ่านมา
-ค้นหาอาหารประจำจังหวัดบุรีรัมย์
เชื่อม
-ให้ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอเรื่องที่ได้คนหาให้เพื่อนฟังแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
ใช้
- วางแผนทำอาหารประจำจังหวัดบุรีรัมย์
วันพฤหัสบดี
ใช้
- ประกอบอาหารประจำจังหวัดบุรีรัมย์
วันศุกร์
ชง
ครูสอบถามการเรียนรู้วันที่ผ่านมาว่าเรียนรู้อะไรมาบ้าง
เชื่อม
 -ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้
ใช้
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
การอยู่ร่วมกัน
มีทักษะสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้
คุณลักษณะ
ความพยายาม
ทำกิจกรรมและชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ
รู้เคารพ
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าในความคิดของตนเองและผู้อื่น
การปรับตัว
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม


ตัวอย่างสรุปสัปดาห์1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 8 พี่ ป.2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนบุรีรัมย์ที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ครูได้แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นสองกลุ่ม โดยให้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา และวัฒนธรรมการแต่งกายของคนในจังหวัดบุรีรัมย์ วันต่อมาครูได้ให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมานำเสนองานที่ได้ไปค้นคว้ามา ครูถามกระตุ้นความคิดของพี่ ป .2 คิดว่านอกจากนี้ยังคิดว่าปัจจุบันวัฒนธรรมเหล่านี้ยังคงอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ ซึ่งพี่ ป.2 บอกว่ายังมีอยู่ เช่นภาษา ปัจจุบันยังมีคนใช้ภาษาท้องถิ่นอยู่จำนวนมาก เช่น ภาษาส่วย ภาษาเขมร ภาษาไทยโคราช ภาษาลาว วันต่อมาเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมการกิน พี่ ป.2ได้ค้นคว้าหาอาหารประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งคือหมี่ยำกระสัง ซึ่งพี่ป 2 มีความคิดอยากจะประกอบอาหาร จึงได้วางแผนการประกอบอาหาร และนำมาประกอบอาหารในวันพฤหัสบดี วันศุกร์ครูและนักเรียนทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาตลอดสัปดาห์ และนักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ