เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: บ้านเธอบ้านฉันบุรีรัมย์บ้านเรา
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับรากเง้าของตัวเอง ยอมรับความแตกต่างทั้งความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆที่หลากหลาย ดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจ มีคุณค่าและมีความสุข

Week10

Topic: บ้านเธอบ้านฉันบุรีรัมย์บ้านเรา
เป้าหมายรายสัปดาห์ 10: นักเรียนสามารถเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคตตามความคิดของตนเองได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
10
(15-19 ก.ค. 2557)
โจทย์  จังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคต
คำถาม
จังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคตจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดจะเป็นเช่นนั้น
นักเรียนอยากจังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคตเป็นอย่างไร เพราะอะไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคต
-Place mate แสดงความคิดของตนเอง และความคิดร่วมกับผู้อื่น
- Show and Share นำเสนองานจังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคต
สื่อ/อุปกรณ์
บรรยากาศในห้องเรียน
วันจันทร์
ชง
ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด จังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตถึงปัจจุบันเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดจะเป็นเช่นนั้น
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์ในปัจจุบัน เพราะเหตุใดจะเป็นเช่นนั้น
ใช้
นักเรียนแต่ละคนวาดภาพและเขียนบรรยายเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์ในปัจจุบัน
ชิ้นงาน
ภาพวาดและบรรยายเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์ในปัจจุบัน
การ์ตูนช่องเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคต
สรุปการเรียนรู้ราย
สัปดาห์

ภาระงาน
สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคต
นำเสนอข้อคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคต
ความรู้
นักเรียนสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคตตามความคิดของตนเองได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
การสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่อยากเรียนรู้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
การจัดการข้อมูล
มีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายและจัดหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

Week
Input
Process
Output
Outcome
10
(15-19 ก.ค. 2557)
วันอังคาร
ชง
ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันที่ผ่านมา
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด จังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคตจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดจะเป็นเช่นนั้น
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคตจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดจะเป็นเช่นนั้น
ใช้
นักเรียนแต่ละคนวาดภาพและเขียนบรรยายเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคต
ความคิดของตัวเองเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของจังหวัดบุรีรัมย์
วันพฤหัสบดี
ชง
ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
ครูถามนักเรียนว่า อีก 10 ปีข้างหน้านักเรียนคิดว่าตัวเองจะเป็นอย่างไร และตอนนั้นจะทำอะไรอยู่
เชื่อม
ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคต
ใช้
นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มล่ะ 5-6 คน เขียนแสดงความคิดของตัวเองเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของจังหวัดบุรีรัมย์
การอยู่ร่วมกัน
มีทักษะสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้
คุณลักษณะ
ความพยายาม
ทำกิจกรรมและชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ
รู้เคารพ
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าในความคิดของตนเองและผู้อื่น
การปรับตัว
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม

Week
Input
Process
Output
Outcome
10
(15-19 ก.ค. 2557)

วันศุกร์
ชง
ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนองานจังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคตให้ครูและเพื่อนฟัง
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนองานจังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคตให้ครูและเพื่อนฟัง
เชื่อม
ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคต
เชื่อม
-นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 10 พี่ ป.2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอนาคตของจังหวัดบุรีรัมย์โดยครูให้พี่ๆ ได้จินตนาการว่าบุรีรัมย์ในอนาคตจะเป็นอย่างไร โดยครูให้แต่ละคนเสนอความคิดเห็นและบอกเหตุผลแล้วเขียนบรรยายวาดภาพประกอบ วันต่อมาครูให้นักเรียนเขียนสิ่งที่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับจังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคตอันใกล้โดยแบ่งกลุ่มให้ 5-6 คน เขียนความคิดของตัวเองจากนั้นนำมาสรุปร่วมกันไว้ตรงกลางโดยใช้ข้อมูลที่มีความคิดเห็นเหมือนกัน จากนั้นนักเรียนออกมานำเสนองานของตนเองให้เพื่อนในชั้นเรียนฟัง และร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน และสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ