เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: บ้านเธอบ้านฉันบุรีรัมย์บ้านเรา
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับรากเง้าของตัวเอง ยอมรับความแตกต่างทั้งความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆที่หลากหลาย ดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจ มีคุณค่าและมีความสุข

วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)ภูมิหลังของปัญหา
บุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้หลายแห่ง เช่น ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ วนอุทยานเขากระโดง เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังบ่งบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆในสมัยบรรพบุรุษของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย
แต่ในปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย มีการวิวัฒนาการไปตามโลก เราจะไม่ค่อยเห็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เกิดค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการอยู่ การกิน การใช้ชีวิต ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นการบ่มเพาะจนทำให้เราลืมและไม่เข้าใจรากเหง้าของตัวเอง
ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจรากเหง้าของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้ ท้าทายชวนให้เราค้นหาคำตอบจากสิ่งต่างๆรอบตัวที่เรายังไม่รู้ และเพื่อเข้าใจตัวเราเองมากยิ่งขึ้น


คำถามหลัก (Big Questions) :
 นักเรียนจะรู้จักรากเหง้าของตัวเอง เข้าใจ เห็นคุณค่า และนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้อย่างไรปฏิทินการเรียนรู้
หน่วย “ บ้านเธอบ้านฉันบุรีรัมย์บ้านเรา ”
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Quarter 1 ประจำปีการศึกษา 1/2557


Week
Input
Process
Output
Outcome
1 – 2

14 – 23 พ.ค. 57

โจทย์  สร้างฉันทะ/สร้างแรง
คำถาม
นักเรียนเห็นอะไรจากคลิปแสง สี เสียง พนมรุ้ง

กระบวนการได้มาซึ่งหัวข้อ
ครูเปิดคลิปเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์ให้นักเรียนดู
นักเรียนเห็นอะไรบ้างและรู้สึกอย่างไร จากคลิปวิดีโอที่ได้ดู
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรในQuarter นี้ ผ่านเครื่องมือคิด Card and Chart พร้อมให้เหตุว่าเพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้ เรื่องนั้น 
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
ดูคลิปแสง สี เสียง พนมรุ้ง
การสนทนาตอบคำถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู ได้ฟัง
แสดงความคิดเห็นให้เหตุผลประกอบเรื่องที่อยากเรียนรู้
ชิ้นงาน
สรุปสิ่งที่ได้จากคลิป
เขียนเรื่องที่อยากเรียนรู้
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
เข้าใจและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ทั้งสามารถให้เหตุผลเรื่องที่อยากเรียนรู้ได้

3

26 – 30 พ.ค. 57
โจทย์  วางแผนการเรียนรู้
คำถาม
-นักเรียนจะตั้งชื่อสิ่งที่อยากเรียนรู้นี้ว่าอะไร เพราะเหตุใด
-นักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์และอยากเรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้
-นักเรียนจะออกแบบวางแผนการเรียนรูใน Quarter
กระบวนการวางแผนการเรียนรู้
ตั้งชื่อโครงงาน
เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
ทำปฏิทินการเรียนรู้ 10 สัปดาห์
เขียนสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน  
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
ระดมสมองตั้งชื่อโครงงาน
นำเสนอปฏิทินการเรียนรู้
ชิ้นงาน
สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
- สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน (Mind Mapping)
ทำสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
ทำเค้าโครงปฏิทินการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ออกแบบวางแผนการเรียนรู้และเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้

4

2 – 6 มิ.ย. 57
โจทย์   ประวัติศาสตร์
คำถาม
-นักเรียนคิดว่าบุรีรัมย์มีความเป็นมาอย่างไร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคืออะไร
-คำว่า บุรีรัมย์ตำน้ำกินมีที่มาอย่างไร

ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
-นักเรียนคิดว่าบุรีรัมย์มีความเป็นมาอย่างไร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคืออะไร
-คำว่า บุรีรัมย์ตำน้ำกินมีที่มาอย่างไร
-นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากคำถาม
- แบ่งกลุ่มๆละ 5-6 แสดงบทบาทสมมติจากเรื่องที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
หาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดบุรีรัมย์
ระดมสมองวิเคราะห์ข้อมูล
- ละคร
ชิ้นงาน
นิทาน/การ์ตูนช่อง
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
เข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งจังหวัดบุรีรัมย์

5

9 – 13 มิ.ย. 57
โจทย์  สถานที่ตั้งชุมชนของคนบุรีรัมย์
คำถาม
ชุมชนในจังหวีดบุรีรัมย์มีการตั้งถิ่นฐานอย่างไร

ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
จังหวัดบุรีรัมย์มีลักษณะภูมิศาสตร์อย่างไร
- ภูเขา แม่น้ำ และลำน้ำสายสำคัญในจังหวัด
- นักเรียนหาข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่และที่ตั้งของจังหวัดบุรีรัมย์
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
หาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะภูมิศาสตร์ สัญลักษณ์ และที่มาต่างๆของสัญลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์
ชิ้นงาน
วาดภาพแผนที่และที่ตั้งของจังหวัดบุรีรัมย์
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
เข้าใจความแตกต่างของลักษณะพื้นที่ ที่ตั้ง อาณาเขตของจังหวัดบุรีรัมย์

6

16 -20  มิ.ย. 57
โจทย์  สถานที่สำคัญต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์
คำถาม
-สถานที่สำคัญต่างๆส่งผลต่อบุรีรัมย์อย่างไร
-สัญลักษณ์ต่างๆ บ่งบอกถึงคนบุรีรัมย์อย่างไร
ครูกระตุ้นผ่านคำถาม นักเรียนจะอยู่ร่วมกันอย่างสถานที่สำคัญในจังหวัด
-ครูให้นักเรียนค้นหาสถานที่สำคัญต่างๆ จากใบงานที่ได้
-ค้นหาสัญลักษณ์ประจำจังหวัด เช่น ต้นไม้ดอกไม้
- แบ่งกลุ่มๆละ 5-6 แสดงบทบาทสมมติจากเรื่องที่ได้เรียนรู้
ภาระงาน
- ละคร
- หาสถานที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์
ชิ้นงาน
- การ์ตูนช่อง
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
เข้าใจและรู้สถานที่สำคัญต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมทั้งให้เหตุผลบอกถึงความสำคัญของสถานที่นั้นๆ

 7

23 – 27 มิ.ย. 57
โจทย์  ประเพณีของคนในจังหวัดบุรีรัมย์
คำถาม
ประเพณีมีความสำคัญอย่างไรกับวิถีชีวิตของคนบุรีรัมย์
ครูกระตุ้นผ่านคำถาม ประเพณีมีความสำคัญอย่างไรกับวิถีชีวิตของคนบุรีรัมย์
- นักเรียนพูดคุยและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประเพณีในชุมชน
- ประเพณี 12 เดือนในจังหวัดบุรีรัมย์
- คลิปประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-ค้นหาประเพณีทั้งสิบสองเดือนว่ามีประเพณีอะไร และทำอย่างไร
ชิ้นงาน
-แผนภาพวงกลมประเพณีทั้งสิบสองเดือนในจังหวัดบุรีรัมย์
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- เข้าใจความหมายของคำว่าประเพณี
-บอกถึงความเกี่ยวข้องของประเพณีที่มีความสำคัญกับวิถีความเป็นอยู่ของคนในจังหวัดบุรีรัมย์ได้

8

30  มิ.ย. – 4 ก.ค.57
โจทย์  วัฒนธรรมทางภาษา การแต่งกาย และการกิน
คำถาม
-วัฒนธรรมต่างๆ ส่งผลต่อวิถีชีวิตคนบุรีรัมย์อย่างไร
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม 
-วัฒนธรรมคืออะไรบ้าง ทำไมถึงเรียกวัฒนธรรม
-วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นของคนบุรีรัมย์แตกต่างกันอย่างไร
-วัฒนธรรมทางภาษา การแต่งกาย และการกินของคนในจังหวัดบุรีรัมย์
- แบ่งกลุ่มๆละ 5-6  ประกอบอาหารประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ภาระงาน
- ค้นคว้าวัฒนธรรมการแต่งกาย ภาษา และอาหารประจำจังหวัดบุรีรัมย์
-นำเสนอสิ่งที่ได้ค้นคว้ามา
-ประกอบอาหารพื้นถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ (หมี่ยำ)
ชิ้นงาน
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของคนในจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน

9

7 – 11 ก.ค. 57
โจทย์  สินค้าและเศรษฐกิจ
คำถาม
-นักเรียนคิดว่าในอนาคตบุรีรัมย์จะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด
-นักเรียนจะรับมือในการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างไร
ครูใช้คำถามกระตุ้นในการเรียนรู้
นักเรียนคิดว่าคนในจังหวัดบุรีรัมย์มีวิถีชีวิตและประกอบอาชีพอะไรเป็นส่วนใหญ่
-นักเรียนรู้จักสินค้าประจำจังหวัดบุรีรัมย์อะไรบ้าง และทำไมถึงได้ชื่อว่าเป็นสินค้าประจำจังหวัด
นักเรียนจะออกแบบสินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นได้รู้จักบุรีรัมย์ได้อย่างไร
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
ค้นคว้าหาสินค้าประจำจังหวัด
- วางแผนเมนูอาหารจากวัตถุดิบที่มาจากพื้นถิ่นบุรีรัมย์
-ประกอบอาหารพื้นถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
ชิ้นงาน
ใบประชาสัมพันธ์เปิดตลาด
- สินค้าที่จะนำมาเปิดตลาดอาหาร
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
เข้าใจและสามารถออกแบบการนำเสนอสินค้าให้ผู้อื่นรู้จักได้

10

7 – 11 ก.ค. 57
โจทย์  บุรีรัมย์ในอนาคต
คำถาม
-นักเรียนคิดว่าในอนาคตบุรีรัมย์จะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด
-นักเรียนจะรับมือในการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างไร
ครูใช้คำถามกระตุ้นในการเรียนรู้
นักเรียนคิดว่าในอนาคตจังหวัดบุรีรัมย์ของเราจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด
นักเรียนจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างไร
- แบ่งกลุ่มๆละ 5-6  เขียน Place mate บุรีรัมย์ในอนาคต
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- นำเสนอภาพวาด
- Place mate บุรีรัมย์ในอนาคต
ชิ้นงาน
ภาพวาดบุรีรัมย์ในอนาคต 
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
นักเรียนสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคตตามความคิดของตนเองได้

11

14 – 18 ก.ค. 57
โจทย์  สรุปองค์ความรู้ บุรีรัมย์
คำถาม
-นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้โครงงาน บุรีรัมย์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
-สิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรปรับปรุงมีอะไรบ้าง
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในQuarter นี้

ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ โครงงานบุรีรัมย์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม “ตลอด 10 สัปดาห์ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarterนี้ ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง
ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter นี้ ผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียน ผ่านเครื่องมือคิด Mind Mapping
- นักเรียนสรุปองค์ความรู้และเผยแพร่ผ่านละครเวที
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
 แสดงละครเวที
ชิ้นงาน
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
สรุปสิ่งที่ดีแล้วและสิ่งที่ควรปรับปรุง
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
สามารถการวางแผนการนำเสนอการเรียนรู้ที่ผ่านมาให้แก่ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้ในรูปแบบที่น่าสนใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น